Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Změna jména

Jméno, popřípadě jména, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo a za jakých podmínek
Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

Povolení změny:

 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Změna jména se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Jak a kam se obrátit
O povolení změny jména rozhoduje na základě písemné žádosti:

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,
 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není,
 • jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, které má být změněno, zapsáno.
   

Co musíte předložit
Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména i na tyto osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství 
  doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Při povolení změny jména v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,- Kč.
Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen. 

Osvobozena od poplatku
Osvobozena od poplatku je změna jména osoby v případě změny pohlaví.
Od poplatku je osvobozena změna jména, popřípadě jmen fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Lhůty pro vyřízení
Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Další činnosti
Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů+

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky
V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Kde získáte bližší informace
Na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
Na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství 
a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.